Over ons

CEGES vzw is Maurice Carêmelaan, 6b1 te 1070 Anderlecht gevestigd.

Alle rechten voorbehouden

Deze site is beschermd door het auteursrecht. Elk gebruik of reproductie van de informatie (logo, tekst en beeld geheel of gedeeltelijk) op deze website is verboden. De gehele of gedeeltijke reproductie en/of verspreiding van informatie komende van de site www.ceges.net is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van CEGES en dit op straffe van gerechtelijke vervolgingen. Voor meer informatie of voor elke andere suggestie kunt u een mail sturen naar info@ceges.net.

Privéleven

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, stelt CEGES de bezoekers ervan in kennis dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, in zijn bestanden worden opgenomen.

Deze gegevens zullen worden verwerkt door CEGES in het kader van de wedstrijd, marktstudies en met het doel om gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes betreffende de activiteiten van CEGES te voeren. Indien de bezoeker dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan hij dat te kennen geven via e-mail of per brief (gericht aan CEGES vzw, Maurice Carêmelaan, 6b1, 1070 Anderlecht).

Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor de verpersoonlijking van de reclame op de website www.ceges.net en alle andere websites van CEGES.

Iedere bezoeker heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren, alsook om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Om dit te doen volstaat het een mail te sturen naar info@ceges.net.